វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការ​ពង្រីកពូជរុក្ខជាតិ និងការ​បណ្តុះផ្សិត”


ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព​បុគ្គលិក​អប់រំ​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យាកំពង់​ស្ពឺ​​

លោកគ្រូ​ អ្នកគ្រូ​នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ​ចំនួន​ ៦​នាក់ត្រូវ​បានចាត់​តាំង​ឲ្យ​ន​​ចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ” ការ​ពង្រីកពូជរុក្ខជាតិ និងការ​បណ្តុះផ្សិត” ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍ និងផ្សព្វផ្សាយវិជ្ជាជីវៈកសិកម្ម ខេត្តសាមុតសាខន ព្រះរាជាណាចក្រថៃ​។