វគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តី​ពី “ធុរកិច្ចអនឡាញ និងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច”


ថ្ងៃទី ២២ ដល់ ២៨ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ គ្រូបង្រៀនផ្នែកកុំព្យូទ័រធុរកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល​ស្តី​ពី “ធុរកិច្ចអនឡាញ និងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិច” នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសថាហ្លួង ខេត្តស្រះបុរី ប្រទេសថៃ ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអនឡាញសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្ម ការធ្វើធុរកិច្ចអនឡាញ និងប្រព័ន្ធ E-Commerce។
សូមជួយផ្តល់យោបល់លោកគ្រូ!