ការទទួលពាក្យចូលរៀនថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រ (២+២) ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០


សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ចូលសិក្សាថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រ (២+២) នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍ ១០០% ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ (២+២) ចំនួន ៤០កន្លែងលើ២មុខជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្ត្រដំណាំ (២០កន្លែង) វិទ្យាសាស្ត្រសត្វ (២០កន្លែង)

  • ដាក់ពាក្យ៖ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ
  • ផុតកំណត់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ទាញយកពាក្យចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំសិក្សា ២០១៩-២០២០