សកម្មភាពត្រួតពិនិត្យ ជួសជុល​ និងតាមដានស្ថានភាពសម្ភារអគ្គិសនី


លោកគ្រូ​ និងអ្នកគ្រូជំនាញការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ បានដឹកនាំនិស្សិតចុះត្រួតពិនិត្យ ជួសជុល​ និងតាមដានស្ថានភាពសម្ភារអគ្គិសនី