ការប្រតិបត្ដិស្ដីអំពីការប្រមូលផលបន្លែយកស្លឹក


លោកគ្រូ ប៉ែន រត័្ដនា គ្រូបង្រៀនជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តដំណាំ នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ បានដឹកនាំនិស្សិតចុះប្រតិបត្ដិស្ដីអំពីការប្រមូលផលបន្លែយកស្លឹក និងការរៀបចំដីសម្រាប់ការដាំដុះបន្លែយកស្លឹកបន្ដទៀត ដែលជាផ្នែកមួយនៃមុខវិជ្ជាសួនបន្លែសម្រាប់ទីផ្សារ