ការប្រតិបត្ដិស្ដីអំពីការព្យាបាលដំបៅមេគោក្រោយកើតកូន


លោកគ្រូ ឈន ផល្លី គ្រូជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តសត្វ នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ បានដឹកនាំនិស្សិតចុះប្រតិបត្ដិស្ដីអំពីការព្យាបាលដំបៅមេគោក្រោយកើតកូន ដែលជាផ្នែកមួយនៃមុខវិជ្ជាការចិញ្ចឹមគោក្របី។