សកម្មភាពផ្ដល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអាសន្នរោគទៅលើសត្វមាន់


សកម្មភាពនិស្សិតវិទ្យាសាស្រ្ដសត្វ ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអាសន្នរោគទៅលើសត្វមាន់ដែលចិញ្ចឹមយកស៊ុតក្នុងទ្រុងបង្កាត់ស្ពែម ដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូ និងអ្នកគ្រូជំនាញវិទ្យាសាស្រ្ដសត្វ នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ