កិច្ចប្រជុំ Kick Off Meeting របស់គម្រោង BALANCE: Towards Sustainable Financial Management of Cambodian Universities


កិច្ចប្រជុំនេះធ្វើនៅសាកលវិទ្យាល័យ ALICANTE  ប្រទេសអេស្ប៉ាញ នាថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។

ខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំ៖

  • Kick Off Meeting របស់គម្រោង BALANCE: Towards Sustainable Financial Management of Cambodian Universities ។
  • សិក្សាស្វែងយល់ការគ្រប់គ្រង់ហិរញ្ញវត្ថុនៃសាកលវិទ្យាល័យ Alicante ប្រទេសអេស្ប៉ាញ។
  • រៀបចំផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានីមួយៗ
  • ការបែងចែកភារកិច្ច និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់គ្រឹះស្ថាននីមួយៗ