ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សូមជូនដំណឹងដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានប្រឡងជាប់ឬធ្លាក់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬជាប់សញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈកម្រិត៣ ឬមានសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃសមមូល ឱ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងនឹងផ្ដល់អាហារូបករណ៍១០០% ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ចំនួន១៨០កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២

-ទាញយកពាក្យ៖ www.ksit.edu.kh
-កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២
-សម័យប្រឡង៖ ១៧ កុម្ភៈ ២០២២