វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ ៖ សកម្មភាពពលកម្មសាមគ្គីសម្អាតទីធ្លា និងបរិវេណផ្សេងៗនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីបង្កើនសាមគ្គីភាព សោភ័ណភាព និងសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុខភាពសិក្សា
# វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ
# Kampong Speu Institute of Technology
# ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្ដដំណាំ
# Plant Science
# ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្ដសត្វ
# Animal Science
# ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាអាហារ
# Food Technology
# ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្ដជលផល
# Fisheries Science
# បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ
# Computer Technology
# ជំនាញការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី
# Electrical Installation