វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ ៖ ស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងព្រះរាជឧបត្ថម្ភដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើវិស័យ អប់រំ ភាគីថៃបានចូលរួមសកម្មភាពចាក់បំពេញដីបន្ថែម និងការកែលម្អផ្លូវចូលអន្ទេវាសិកដ្ឋាន និងបរិវេណផ្សេងៗនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីបង្កើន សោភ័ណភាព និងសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់សុខភាពសិក្សារបស់និស្សិត និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ
# វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ
# Kampong Speu Institute of Technology
# ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្ដដំណាំ
# Plant Science
# ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្ដសត្វ
# Animal Science
# ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាអាហារ
# Food Technology
# ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្ដជលផល
# Fisheries Science
# បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ
# Computer Technology
# ជំនាញការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី
# Electrical Installation