សួនជីវចម្រុះ ប្រភេទបន្លែ – Economic Farm


រូបភាព សួនបន្លែចម្រុះ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ

រូបភាពវិលជុំ 360 ដឹក្រេ