បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ (Computer Technology)


លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរៀន

– មានសញ្ញាបត្របច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ៣ (កម្រិត៤) ឬ

– ប្រឡងធ្លាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬ

– មានវិញ្ញាបនបត្រថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន​ ឬ

– មានសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ

សមត្ថភាពផ្នែកវិជ្ជាជីវៈដែលរំពឹងទុក

១. ប្រើប្រាស់ភាសាសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការងារ

២. ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិកុំព្យូទ័រ និងកម្មវិធីសម្រាប់ការងាររដ្ឋបាល

៣. រចនាក្រាហ្វិក និងកាត់តវិឌីអូដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

៤. ដំឡើងកុំព្យូទ័រ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងការថែទាំ

៥. ដំឡើងប្រព័ន្ធបណ្តាញអ៊ីនធើណេត និងការថែទាំបណ្តាញ

៦. អភិវឌ្ឍគេហទំព័រ និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ

៧. សរសេរកូដសម្រាប់បញ្ជាលើឧបករណ៍ IoTs

ឱកាសការងារ

១. បុគ្គលិកបង្រៀនទាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រទាំងផ្នែករដ្ឋ និងឯកជន

២. ជាអ្នកបច្ចេកទេស IT ក្នុងអង្គភាពរដ្ឋ និងឯកជន

៣. ជាអ្នកដំឡើង ថែទាំប្រព័ន្ធបណ្តាញកុំព្យូទ័រ និងអ៊ីនធើណេត

៤. ជាអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងបង្កើតគេហទំព័រ

៥. ជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធឆ្លាតវ័យបញ្ជាដោយស្វ័យប្រវត្តិ

៦. ប្រកបអាជីពផ្ទាល់ខ្លួន បន្តការសិក្សាទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស