ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខេជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខជំនាញនេះ ៖

 • គណិតវិទ្យា
 • ជីវវិទ្យា
 • គីមីវិទ្យា

ការសិក្សាដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររងលើមុខជំនាញនេះ ៖

 • មានរយៈពេល ២ ឆ្នាំ យ៉ាងតិច ៦០ ក្រេឌីត

ចំណេះដឹង និងបំណិនដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល ២ ឆ្នាំ៖

 • អាចប្រើប្រាស់ផលិតផលផ្ន្នែកកសិកម្មនិងដោះស្រាយបញ្ហាការដាំដុះបាន
 • អាចដាំ និងពង្រីកពូជរុក្ខជាតិបាន
 • ចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ក្នុងការដាំដុះលើវិស័យកសិកម្ម
 • អាចគ្រប់គ្រងដី និងទឹកដើម្បីដាំដុះដំណាំ
 • ចេះថែទាំ និងការពារដំណាំ
 • ចេះប្រើប្រាស់ និងថែទាំឧបករណ៍ និងសម្ភារៈរោងបណ្តុះ
 • ចេះគ្រប់គ្រងកសិផល និងទីផ្សារ
 • អាចផ្សព្វផ្សាយអំពីកសិកម្ម

អង្គភាព ឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖

 • ជាអ្នកបច្ចេកទេសកសិកម្មនៅតាមក្រសួង ក្រុមហ៊ុន អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្ម
 • ជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬបើកកសិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កសិផលបន្លែ ផ្លែឈើ និងពូជកូនឈើសម្រាប់ទីផ្សារ។