ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះសម្រាប់មុខជំនាញនេះ

 • គណិតវិទ្យា
 • រូបវិទ្យា

ការសិក្សាដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្ររងលើមុខជំនាញនេះ

 • សិក្សារយៈពេល ២ ឆ្នាំ និងមានចំនួនក្រេឌីតសរុប ៦២ ក្រេឌីត

ចំណេះដឹង និងបំណិនដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល ២ឆ្នាំ ៖

 • ជួសជុលម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុង (ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ, ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត, ម៉ាស៊ីនម៉ូតូ Honda និង ម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័រ)
 • គូស និងអានគំនូរបច្ចេកទេសមេកានិច
 • ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនក្រឡឹង
 • ផ្សារអគ្គិសនីលោហៈ
 • រចនាប្លង់ និងដំឡើងប្រព័ន្ធទឹកក្នុង និងក្រៅអគារ
 • ដំឡើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្នាតតូច
 • ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍រង្វាស់មេកានិច
 • ជួសជុល និងថែទាំឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មេកានិច
 • រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងអង្គភាព (សហគ្រាស និងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនក្នុងឧស្សាហកម្ម)

អង្គភាព ឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចយកទៅបម្រើការងារ ៖

 • ជាងជួសជុលម៉ាស៊ីន(ទូទៅ) ជាងក្រឡឹង ជាងផ្សារ ជាងដំឡើងប្រព័ន្ធទឹក និងជាងដំឡើង
  ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • បុគ្គលិកក្របខណ្ឌរដ្ឋគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
 • បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធមេកានិចក្នុងបណ្ដាសហគ្រាស និងក្រុមហ៊ុននានា
 • ម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
 • បុគ្គលដែលអាចបន្តរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក្នុងជំនាញស្របឬជំនាញផ្សេងដែលមានចំនួនក្រេឌីតតិចជាង
  ឬប្រហាក់ប្រហែល