ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខជំនាញនេះ​ ៖

 • គីមីវិទ្យា
 • ជីវវិទ្យា 

សិក្សាដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្ររងលើមុខជំនាញនេះ៖មានរយះពេល ៖

 • មានរយៈពេល ២ឆ្នាំ យ៉ាងតិច ៦០ ក្រេឌីត

ចំណេះដឹងនិងបំណិនដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារយះពេល២ឆ្នាំ៖

 • ចេះចិញ្ចឹមសត្វស្លាប
 • ចេះចិញ្ចឹមជ្រូក
 • ចេះចិញ្ចឹមគោ ក្របី
 • ចេះជ្រើសរើស និងបង្កាត់ពូជសត្វ
 • អាចគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ និងបរិស្ថានក្នុងកសិដ្ឋាន
 • ចេះត្រួតពិនិត្យគុណភាពវត្ថុធាតុដើមរបស់ចំណីសត្វ
 • ចេះលាយចំណីតាមវិធីសាស្រ្តត្រឹមត្រូវ
 • អាចប្រើ និងជួសជុលថែទាំឧបករណ៍ និងទ្រុង
 • អាចគ្រប់គ្រងផ្នែកផលិត និងទីផ្សារ
 • មានបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមនិងការលាយចំណីសត្វ

អង្គភាពឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ ៖

 • ជាអ្នកបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វនៅតាមក្រសួង ក្រុមហ៊ុន អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ ដែលពាក់ព័ន្ធ
 • ក្លាយជាអ្នកបច្ចេកទេសផលិតចំណីសត្វនៅតាមក្រុមហ៊ុន
 • ជាម្ចាស់អាជីវកម្មចំណីសត្វឬបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សាច់ និងពូជសត្វតាមតម្រូវការទីផ្សារ ។