ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខជំនាញនេះ ៖

 • គណិតវិទ្យា
 • មូលដ្ឋានអេឡិចត្រូនិច ឬមូលដ្ឋានការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ
 • មានចំណង់ចំណូលចិត្តខាងផ្នែកកុំព្យូទ័រ​

ការសិក្សាដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររងលើមុខជំនាញនេះ ៖

 • មានរយៈពេល ២ ឆ្នាំ មិនតិចជាង ៦០ ក្រេឌីត

ចំណេះដឹង និងបំណិនដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាអស់រយៈពេល២ឆ្នាំ​ ៖

 • យល់ដឹងពីមូលដ្ឋានការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណែត
 • អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តការ Windows បាន
 • អាចរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យបាន
 • អាចតម្លើងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របាន
 • អាចយល់ដឹងនិងការបង្កើតវ៉េបសាយបាន
 • អាចតម្លើងប្រព័ន្ធបណ្តាញកុំព្យូទ័របាន
 • អាចរចនារូបភាពក្រាហ្វិចបាន
 • អាចបម្រើសេវាកម្មផ្សេងៗក្នុងការតម្លើងបណ្តាញណែតវឺកនិងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របាន

អង្គភាព ឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖

 • ជាគ្រូបង្រៀនកុំព្យូទ័រនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា
 • ជាអ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រនៅតាមបណ្តាសហគ្រាស និងក្រុមហ៊ុន
 • ជាអ្នករចនាក្រាហ្វិកនិងបង្កើតគេហទំព័រសម្រាប់ធុរកិច្ចនៅតាមបណ្តាសហគ្រាស និងក្រុមហ៊ុន