វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ (Kampong Speu Institute of Technology) មានបើកបង្រៀននូវ ៦ មុខជំនាញដូចខាងក្រោម ៖

១. ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្រ្តដំណាំ

២. ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្រ្តជលផល

៣. ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្រ្តសត្វ

៤. ជំនាញ៖ កុំព្យូទ័រធុរកិច្ច

៥. ជំនាញ៖ បច្ចេកវិទ្យាអាហារ

៦. ជំនាញ៖ ការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី

៧. ជំនាញ៖ បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ

៨. ជំនាញ៖ បច្ចេកវិទ្យាមេកានិច