ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខជំនាញនេះ ៖

 • ជីវវិទ្យា
 • គីមីវិទ្យា
 • គណិតវិទ្យា

ការសិក្សាដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររងលើមុខជំនាញនេះ

 • មានរយៈពេល ២ ឆ្នាំ យ៉ាងតិច ៦០ ក្រេឌីត

ចំណេះដឹង និងបំណិនដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល ២ ឆ្នាំ៖

 • កែច្នៃអាហារដោយកម្មវីធីផ្សេងៗ
 • កែច្នៃអាហារតាមប្រភេទរបស់ផលិតផល
 • វិភាគគុណភាពផលិតផលអាហារ
 • គ្រប់គ្រងគុណភាពផលិតផលអាហារ
 • ផលិតអាហារស្របតាមមាត្រដ្ឋានគុណភាព
 • អនុវត្តន៍តាមគោលការណ៍វិធីសាស្រ្តដែលល្អក្នុងការផលិត​(GMP)

អង្គភាព ឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖

 • អ្នកវិភាគគុណភាពក្នុងរោងចក្រផលិតអាហារកែច្នៃ
 • បុគ្គលិកទទួលខុសត្រូវផ្នែកផលិតអាហារ
 • បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងគុណភាពអាហារ
 • បង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្នួន