ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានដែលបេក្ខេជនត្រូវចេះសម្រាប់ទៅសិក្សាមុខជំនាញនេះ ៖

 • រូបវិទ្យា
 • ភាសាអង់គ្លេស
 • គណិតវិទ្យា

ការសិក្សាដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្ររងលើមុខជំនាញនេះ

 • មានរយៈពេល ២ ឆ្នាំ យ៉ាងតិច ៦០ ក្រេឌីត

ចំណេះដឹង និងបំណិនដែលនិស្សិតទទួលបានក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល ២ ឆ្នាំ៖

 • អាចជួសជុលឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីបាន
 • អាចដំឡើងឧបករណ៍ និងប្រព័ន្ធបណ្តាញអគ្គិសនីបាន
 • អាចវិភាគ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រព័ន្ធអគ្គិសនីបាន
 • អាចគូសប្លង់ប្រព័ន្ធអគ្គីសនីក្នុងអាគារនិងរោងចក្របាន
 • អាចបំពាក់សម្ភារបរិក្ខារត្រជាក់ និងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាន
 • អាចជួសជុល និងការបញ្ជាម៉ូទ័រអគ្គិសនីបាន

អង្គភាព ឬមូលដ្ឋានដែលអ្នកសិក្សាចប់មុខជំនាញនេះអាចទៅបម្រើការងារ៖

 • អ្នកគូសប្លង់ប្រព័ន្ធអគ្គីសនី
 • បុគ្គលិកទទួលខុសត្រូវផ្នែកជួសជុល​ និងថែទាំប្រព័ន្ធអគ្គិសនី
 • បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី​ និងបញ្ជាម៉ូទ័រ
 • បង្កើតអាជីវផ្ទាល់ខ្នួន