ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់និស្សិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រជលផល


ថ្ងៃទី ១៧-១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨៖ និស្សិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រជលផលបានទៅចុះទស្សនកិច្ចសិក្សា នៅ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍវារីវប្បកម្មសមុទ្រ ខេត្តព្រះសីហនុ និង កសិដ្ឋានត្រីស្ពង់ ស្ទឹងហាវ អូរត្រេះ ខេត្តព្រះសីហនុ។