ជំនាញសិក្សា


វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ (Kampong Speu Institute of Technology) បែងចែកដេប៉ាតឺម៉ង់ និងមុខជំនាញដូចខាងក្រោម ៖

១. ដេប៉ាតឺម៉ង់ក្សេត្រសាស្រ្ត

ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្រ្តដំណាំ

២. ដេប៉ាតឺម៉ង់បសុវប្បកម្ម

ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្រ្តជ លផល ជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្រ្តសត្វ

៣. ដេប៉ាតឺម៉ង់កុំព្យូទ័រពាណិជ្ជកម្ម

ជំនាញ៖ កុំព្យូទ័រធុរកិច្ច

៤. ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាអាហារ

៥. ជំនាញឧស្សាហកម្មអគ្គិសនី