សកម្មភាពធ្វើរោងដាំបន្លែចំនួន ២ រោង​


រោងបន្លែចំនួន២រោង​ ក្នុង១រោងមាន៤ជួរ បាននឹងកំពុងតម្លើងនៅវិទ្យាស្ថាន

​