ការអប់រំពីមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយនិងអភិវឌ្ឍអាជីព ខេត្តសាមុទ្យសាខន ព្រះរាជាណាចក្រថៃ


អំឡុងថ្ងៃទី 30 ឧសភា – 5 មិថុនា 2019 គ្រូ២នាក់និងនិស្សិតនៃជំនាញវិទ្យាសាស្ដ្រដំណាំចំនួន 15 នាក់បានទទួលការអប់រំពីមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយនិងអភិវឌ្ឍអាជីព (ដំណាំសួន) ខេត្តសាមុទ្យសាខន (Samut Sakhon Agricultural Occupation Promotion and Development Center) ព្រះរាជាណាចក្រថៃ អំពី៖
១. ការផលិតផ្សិត និងការពង្រីកពូជឈើ
២. ការដាំត្រសក់ផ្អែម
៣. ការដាំដើមរកាំនិងការកែច្នៃផលិតផលរកាំ
៤. ការចិញ្ចឹមឃ្មុំ និងផលិតសាប៊ូទឹកឃ្មុំ និង 
៥. ការគ្រប់គ្រងកសិដ្ឋានឈើហូបផ្លែ