សកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយដំណឹងអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សនៃវិទ្យាល័យនានា


ក្រុមការងាររបស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺបានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយពីដំណឹងអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សនៃវិទ្យាល័យនានា៖

 

Sponsored by: Best Electric Fireplace inserts!